loading...
Регион

НАСТАЛА ПАНИКА! Корона се ши­ри по плажама где Ср­би воле летују! Ево шта очекује наше туристе!

У окру­гу Ксан­ти, ко­ји се на­ла­зи у бли­зи­ни оми­ље­них ср­п­ских ле­то­ва­ли­шта, у прет­ход­них не­де­љу да­на до­шло до дра­ма­ти­ч­ног по­ра­ста бро­ја за­ра­же­них, а ме­сто Ехи­нос ста­вље­но у карантин

У окру­гу Ксан­ти, на се­ве­ру Гр­ч­ке, ко­ји се на­ла­зи у бли­зи­ни оми­ље­них ср­п­ских ле­то­ва­ли­шта, у прет­ход­них не­де­љу да­на до­шло је до дра­ма­ти­ч­ног по­ра­ста бро­ја за­ра­же­них, због че­га је ме­сто Ехи­нос од че­твр­т­ка у ка­ран­ти­ну.

Пре­ма пи­са­њу ло­кал­них гр­ч­ких ме­ди­ја, та­мо­шње вла­сти за ци­ви­л­ну за­шти­ту уве­ле су се­д­мод­не­в­ну пот­пу­ну изо­ла­ци­ју за­јед­ни­це у том ме­сту, а пре­ма пра­ви­ли­ма, ме­шта­ни мо­гу да на­пу­сте сво­је до­мо­ве је­ди­но да ку­пе хра­ну или ле­ко­ве и мо­ра­ју да но­се ма­ску. Са­мо во­зи­ла ко­ја сна­б­де­ва­ју пре­хра­м­бе­не про­дав­ни­це и апо­те­ке мо­гу да уђу у то ме­сто, док су оста­ле ма­ло­про­да­ј­не ра­д­ње за­тво­ре­не.

Ова ве­ст за­бри­ну­ла је мно­ге ту­ри­сте из Ср­би­је, јер се округ Ксан­ти на­ла­зи у бли­зи­ни Ка­ва­ле, јед­не од оми­ље­них де­сти­на­ци­ја Ср­ба.

Ме­ди­ји пре­но­се да је због по­ра­ста за­ра­же­них ову обла­ст про­шлог пе­т­ка оби­шао и Со­трис Цио­дрис, спе­ци­јал­ни са­ве­т­ник за ко­ро­на­ви­рус Гр­ч­ке. Тамо, пре­ма по­след­њим ин­фо­р­ма­ци­ја­ма, има 24 слу­ча­ја но­во­за­ра­же­них, док је од по­че­т­ка епи­де­ми­је од ко­ро­на­ви­ру­са умр­ло 188 љу­ди.

Ка­ко би се спре­чи­ло ши­ре­ње ковида, Гр­ч­ка је још пре отва­ра­ња гра­ни­ца 15. ју­на, о че­му је Ку­рир пи­сао, уве­ла стро­га пра­ви­ла у летовалиштима. Ма­к­си­ма­лан број по­се­ти­ла­ца је 40 на 1.000 ква­драт­а, ми­ни­мал­на уда­ље­ност „од цен­тра до цен­тра“ су­н­цо­бра­на је че­ти­ри ме­тра, а испод њих по две ле­жа­љ­ке, на ме­тар уда­ље­нос­ти. Гр­ч­ко ми­ни­ста­р­ство ту­ри­з­ма сао­п­шти­ло је и да ће испла­ти­ти на­до­к­на­ду хо­те­ли­ма ко­ји се ко­ри­сте у свр­ху изо­ла­ци­је обо­ле­лих.

Вла­сни­ци­ма хо­те­ла, ка­ко је пре­нео гр­ч­ки по­р­тал ГТП, пла­ћа­ће се 30 евра дне­в­но, укљу­чу­ју­ћи хра­ну, за со­бе ко­је се ко­ри­сте као при­вре­ме­ни ка­ран­тин и сме­шта­ј­не је­ди­ни­це за по­зи­ти­в­не на ко­ро­на­ви­рус и 10 евра дне­в­но за со­бе ко­је оста­ну пра­зне.

Извор: Курир.рс

Loading...
loading...